Maandag t/m Zondag geopend vanaf 09:00 uur

Huurvoorwaarden fietsen bij De Rustende Jager

1. Algemeen

1.1 Deze voorwaarden hebben betrekking op het verhuren van fietsen en alle aanbiedingen en overeenkomsten die hierop betrekking hebben, van De Rustende Jager, Oude Bosschebaan 11, 5074 RC Biezenmortel; hierna te noemen De Rustende Jager

1.2 Onder de door De Rustende Jager verhuurde fietsen wordt mede verstaan alle toebehoren en accessoires, hierna te noemen het verhuurde.

2. Prijzen en betaling

2.1 Het huurtarief dient voor aanvang van de huurperiode contant of per pin voldaan te worden, tenzij schriftelijk in het afnameformulier anders is overeen gekomen.

2.2 De door De Rustende Jager vermelde prijzen zijn inclusief BTW.

3. Levering en terug bezorging

3.1 Huurder dient het verhuurde op het adres van De Rustende Jager op te halen en voor sluitingstijd bij De Rustende Jager terug te brengen, tenzij anders overeengekomen.

3.2 Huurder heeft geen toestemming om het verhuurde op eigen gelegenheid te vervoeren naar een betreffende locatie. Huurder start en eindigt het gebruik van het verhuurde op locatie van De Rustende Jager. Indien het verhuurde vervoert dient te worden is dit alleen mogelijk mits schriftelijk toestemming is gegeven. Het vervoeren van het verhuurde zal uitsluitend door de verhuurder uitgevoerd worden.

4. Duur

De in de overeenkomst genoemde huurperiode begint op de dag waarop het verhuurde ter beschikking van de huurder wordt gesteld en eindigt bij terug bezorging van het verhuurde. De huurprijs geld uitsluitend voor de gehuurde periode van het verhuurde.

5. Controle gehuurde zaken

Huurder wordt geacht, direct na ontvangst, het verhuurde op gebreken te hebben gecontroleerd. Indien er gebreken, manco’s of andere klachten zijn dient huurder dit terstond bij de De Rustende Jager te melden.

6. Verplichtingen huurder

6.1 De huurder dient het verhuurde zorgvuldig te behandelen en gebruiken en mag geen veranderingen aan het verhuurde aanbrengen.

6.2 Gedurende de huurperiode mag het verhuurde niet worden uitgeleend aan derden.

6.3 Boetes en verkeersovertredingen komen voor rekening van de huurder.

6.4 Het laadvermogen mag niet worden overschreden, geen personen op de bagagedrager. Schades of bekeuringen als gevolg van overlading komen voor rekening van de huurder.

7. Schade en gebreken

7.1 Gedurende de tijd tussen het moment dat het verhuurde door de huurder is ontvangen en het moment waarop deze is terugbezorgd, is het risico van beschadiging, diefstal, verloren gaan of teniet gaan van het verhuurde voor rekening en risico van de huurder.

7.2 Huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan het verhuurde, alsmede diefstal van het verhuurde, terstond aan de ondernemer van De Rustende Jager te melden.

7.3 Veranderingen en/of reparatie aan het verhuurde mogen uitsluitend door of in opdracht van De Rustende Jager worden verricht.

8. Aansprakelijkheid

8.1 De huurder is aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt aan het verhuurde. Bij vermissing of diefstal van het gehuurde stelt De Rustende Jager de huurder aansprakelijk.

8.2 Te vrijwaren terzake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van De Rustende Jager in deze voorwaarden is uitgesloten.

9. Opzegging / beëindiging

9.1 De huurovereenkomst kan door De Rustende Jager met onmiddellijke ingang worden opgezegd als huurder enige verplichting uit deze overeenkomst niet nakomt. In alle overige gevallen kan De Rustende Jager de overeenkomst opzeggen met een opzegtermijn van 1 dag. Huurder is alsdan verplicht het verhuurde terstond aan de ondernemer van De Rustende Jager te retourneren. Indien huurder dit nalaat heeft De Rustende Jager het recht het voertuig terug te halen.

9.2 Bij beëindiging van de huurovereenkomst dient het verhuurde in dezelfde staat waarin het is afgegeven ter beschikking van de ondernemer van De Rustende Jager te worden gesteld. Indien het verhuurde gebreken of beschadigingen vertoont, voor zover het niet normale slijtage betreft, is De Rustende Jager gerechtigd de reparatiekosten in rekening te brengen.

10. Toepasselijk recht en geschillenregeling

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van De Rustende Jager is het Nederlands recht van toepassing.

Opgelet...

Aangepaste openingstijden

Maandag 15 januari
Dinsdag 16 januari

Gesloten
Normale openingstijden

Alvast excuses voor het ongemak.

Tot snel!

Interesse in een vergaderruimte of weten wat de mogelijkheden zijn? Vul onderstaand formulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.